Bestuur en toezicht

Huize Het Oosten is een stichting: de Stichting Huize Het Oosten.

Raad van Bestuur
De heer W.P. Rijksen, directeur-bestuurder

Huize Het Oosten werkt met een Raad van Commissarissenmodel bestaande uit vijf leden, van wie – conform de statuten – de meerderheid vrijmetselaar is. De directeur-bestuurder legt verantwoording af aan de Raad van Commissarissen.

Raad van Commissarissen
De heer J.P. Gebben (voorzitter)
De heer A.A.H. Wisgerhof
Mevrouw H.R.J.M. Verhulst
De heer B. Molenaar
Mevrouw R.J. Engeman

Managementteam
De heer W.P. Rijksen
De heer P. Holtkamp
De heer O. Fennis
De heer E. Muurling
Mevrouw A. van Vugt
Mevrouw L.M.A. van Veen
Mevrouw T. Northausen

Beloningsbeleid
Huize Het Oosten hanteert de CAO Verpleeg-, Verzorgingshuizen en Thuiszorg (VVT). De beloning van de directeur-bestuurder is gebaseerd op de Beloningscode voor bestuurders in de Zorg. De Wet Normering Topinkomens is van toepassing. Verantwoording van de beloning van de directeur-bestuurder en de Raad van Commissarissen vindt plaats in het jaardocument.

Huiskringbestuur
Bewonersvereniging De Huiskring stelt zich ten doel het wonen in Huize Het Oosten zo veel mogelijk te veraangenamen, de onderlinge contacten te stimuleren en de algemene belangen van de bewoners te bevorderen. De Huiskring zet zich in voor het welbevinden en welzijn van de bewoners.

Ondernemingsraad
Aan Huize het Oosten is een Ondernemingsraad verbonden. Zij vertegenwoordigt alle medewerkers en is namens hen het medezeggenschapsorgaan voor de directeur-bestuurder. De Ondernemingsraad wordt ondersteund door een ambtelijk secretaris.

Cliëntenraad
De werkwijze en verantwoordelijkheid van de cliëntenraad is geregeld in de Wet Medezeggenschap Cliënten Zorginstellingen (WMCZ). De cliëntenraad behartigt de algemene belangen van de bewoners van verpleeghuisafdeling de Rubenshof en de begane grond van de Jan Lievens. De Cliëntenraad wordt ondersteund door een ambtelijk secretaris.

De cliëntenraad vervult binnen Huize Het Oosten een belangrijke rol. Zij vertegenwoordigt de bewoners en familie van de bewoners in het overleg met de bestuurder. In dat overleg staat primair de (kwaliteit van) zorg op de agenda, maar ook komen diverse andere onderwerpen aan bod. Denk bijvoorbeeld aan dagbesteding, huisvesting, veiligheid en maaltijdvoorziening.