Bestuur en toezicht

Huize Het Oosten bestaat uit één stichting: de Stichting Huize Het Oosten. Huize Het Oosten heeft een toelating voor persoonlijke verzorging, verpleging, begeleiding, verblijf en behandeling. Ook is er een toelating in het kader van de BOPZ. De stichting heeft een contract voor het leveren van hulp bij het huishouden in het kader van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning.

Raad van Bestuur
De heer B.G. de Valk, directeur-bestuurder

Huize Het Oosten werkt met een Raad van Toezichtmodel bestaande uit vijf leden, van wie – conform de statuten – de meerderheid vrijmetselaar is. De directeur-bestuurder legt verantwoording af aan de Raad van Toezicht.

Raad van Toezicht
De heer G. van den Burg (voorzitter)
De heer J.A. Stevens (vice-voorzitter)
Mevrouw J.F. van Leeuwen
De heer R.H.J. van der Heijden
De heer S. de Visser
De heer A.A.H. Wisgerhof

Managementteam

De heer B.G. de Valk
Mevrouw C. de Weerdt
De heer F. Schafrat
Mevrouw L. van Veen
Mevrouw D. de Gooijer

Beloningsbeleid
Huize Het Oosten hanteert de CAO Verpleeg-, Verzorgingshuizen en Thuiszorg (VVT). De beloning van de directeur-bestuurder is gebaseerd op de Beloningscode voor bestuurders in de Zorg. De Wet Normering Topinkomens is van toepassing. Verantwoording van de beloning van de directeur-bestuurder en de Raad van Toezicht vindt plaats in het jaardocument.

Huiskringbestuur
Bewonersvereniging De Huiskring stelt zich ten doel het wonen in Huize Het Oosten zo veel mogelijk te veraangenamen, de onderlinge contacten te stimuleren en de algemene belangen van de bewoners te bevorderen. De Huiskring zet zich in voor het welbevinden en welzijn van de bewoners.

Ondernemingsraad
Aan Huize het Oosten is een Ondernemingsraad verbonden. Zij vertegenwoordigt alle medewerkers en is namens hen het medezeggenschapsorgaan voor de directeur-bestuurder. De Ondernemingsraad wordt ondersteund door een ambtelijk secretaris.

Het jaarverslag van de Ondernemingsraad is opgenomen in het kwaliteitsverslag. Hierin vindt u ook de samenstelling van de OR.

Cliëntenraad
De werkwijze en verantwoordelijkheid van de cliëntenraad is geregeld in de Wet Medezeggenschap Cliënten Zorginstellingen (WMCZ). De cliëntenraad behartigt de algemene belangen van de bewoners van verpleeghuisafdeling de Rubenshof en de begane grond van de Jan Lievens en van bewoners aan wie wij thuiszorg leveren.

Het jaarverslag van de cliëntenraad is opgenomen in het kwaliteitsverslag. Hierin vindt u ook de samenstelling van de cliëntenraad.